Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

BARI SHEJ (NAGYLÁNY) Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése EFOP-1.4.4-17

 • Mire pályázhat?:          Tréningek, foglalkozások, táborok szervezése, természetbeni támogatás biztosítása
 • Támogatás összege:   min. 25 millió Ft – max. 30 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        2017. január 31-től 2019. január 31-ig

A pályázat a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelését célozza.

 TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 2.730.000.000 Ft
Támogatás összege: min. 25 millió Ft – max. 30 millió Ft
Támogatott projektek száma: 91-109 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időtartama: 24 hónap

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Szükségletfelmérés – a célcsoport kiválasztása tekintetében a lemorzsolódási tüneteket mutató lányok toborzása, szükségleteik beazonosítása;
 2. A helyi közösség érzékenyítése, a döntéshozók tájékoztatása, helyi szakemberek bevonása a program megvalósításába
 3. Egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára a támogatási időszak alatt folyamatosan;
 4. Csoport működtetése legalább kétheti rendszerességgel;
 5. Természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében (pl. buszbérlet, szakkönyv, hangszer, színházjegy, múzeumi belépő, tanulmányi kirándulás részvételi díjának átvállalása, ruházat, étkezési utalvány, sportegyesületi tagság, sporteszköz, tanfolyam díja);
 6. Kötelező együttműködés kialakítása a szakmai-módszertani támogatást biztosító EFOP-3.1.7. kódszámú “Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt megvalósítóival”
 7. Kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása, találkozók szervezése EFOP-1.4.4. megvalósító szervezetekkel.
 8. Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, a biztonságos internethasználat elősegítése, a veszélyek tudatosítása, valamint az önvédelmi képességek növelése;
 9. A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése eseti szakértők meghívásával;
 10. Preventív célú (pl. drogmegelőzés) programokban való részvétel támogatása külön foglalkozással;
 11. Sport és egyéb aktív szabadidős tevékenységek: pl. tánc, gerinctorna, aerobik, természetjárás, stb. biztosítása a projektbe bevont roma lányok számára;
 12. Táborok szervezése a fenti programokban részt vevő roma lányok számára;
 13. Egészségügyi szűrésvizsgálatok szervezése;
 14. Egészséges életmódra való nevelés, tanácsadás a szülők számára;
 15. Önismereti foglalkozások;
 16. A családok motiválása a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, elsősorban roma lányok lemorzsolódásának, végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére, továbbtanulására, családterápiás foglalkozások biztosítása a különös problémával küzdő családoknak;
 17. Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása, velük való együttműködés;
 18. Pozitív életmintával élenjáró roma nők bevonása a programba, példaértékű életutak bemutatása a lányok számára;
 19. Roma női civilszervezetekkel való kapcsolatfelvétel és partnerségi viszony kialakítása.

A fent felsorolt tevénykenységek közül 1-7-ig meghatározott tevékenységek megvalósítása kötelező.Kötelező továbbá a 8-19-ig sorszámú tevékenységek közül legalább 5 tevékenység megvalósítása.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

 • Szakmai terv elkészítése.
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása.

ELVÁRÁSOK:

célcsoport:

 • 10-18 éves általános vagy középiskolás – elsősorban roma – lányok.

Olyan lányokat kell kiválasztania a támogatást igénylőnek, akik esetében jelen van valamilyen lemorzsolódási kockázat vagy tünet. Ezek lehetnek pl.: tantárgyi bukás, évismétlés, sok hiányzás, több testvér esetén a nagyobbaknál a lemorzsolódás jelenléte, a szülők alacsony – legfeljebb 8 osztályos – iskolai végzettsége, magántanulói jogviszony,a család lakhatási hátrányai és rossz anyagi körülményei. Célunk, hogy a programba kerülő lányok legalább 50%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesüljön.

 • a bevont lányok családja
 • korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok

A roma származásról szóló nyilatkozat önkéntes.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi GFO köddal rendelkező szervezetek:

 • 321 – helyi (települési) önkormányzat
 • 371 – helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 522 – szövetség (kivéve sportszövetség)
 • 525 – alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület
 • 529 – egyéb egyesület
 • 551 – egyház
 • 552 – egyházi intézmény
 • 555 – nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy
 • 559 – egyéb egyházi szervezet
 • 569 – egyéb alapítvány

A támogatást igénylő civil szervezet alapdokumentumában szerepelnie kell a gyermek- és ifjúsági célnak vagy cél szerinti tevékenységnek. A a támogatást igénylőknekegyütt kell működniük azokkal a köznevelési intézményekkel, amelyeket a célcsoport látogat.

Egy támogatást igénylő legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. 3000 fő lakos alatti településről legfeljebb 1 (a magasabb pontszámmal rendelkező) pályázat támogatására kerülhet sor.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 31-től 2019. január 31-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017 év 01. hó 31-től 2017 év 03. hó 31. napig
 • 2017 év 04. hó 07-től 2017 év 07. hó 31. napig
 • 2017 év 08. hó 07-től .2017. év 11 hó 7. napig
 • 2017 év 11. hó 14 naptól 2019 év 01. hó 31. napig