Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása VP3-4.2.2-16

 • Mire pályázhat?:          Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése
 • Támogatás összege:   Max. 200.000.000 Ft
 • Támogatás mértéke:   40-50%
 • Beadási határidő:        FELFÜGGESZTVE

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 40 Mrd Ft
Támogatás összege: max. 200.000.000 Ft
Támogatott projektek száma: 500 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 40-50%
Projekt időtartama: legfeljebb 24 hónap

A TÁMOGATÁS MAXIMÁLIS MÉRTÉKE:

Közép-magyarországi régióban: az összes elszámolható költség 40%-a,

nem közép-magyarországi régióban: az összes elszámolható költség 50%-a.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A felhívás keretében a TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti, Annex I. terméknek minősülő (2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó projektek támogathatóak az alábbi célterületi bontásban:

Önállóan támogatható tevékenységek

A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, pezsgő-,illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.
 • A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.
 • A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése.

B) A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a borászati üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő létesítmények energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.

 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.

Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek:

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a borászati üzemen belüli környezeti erőforrás-hatékonyság fokozása.

 • Az anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése.
 • Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése.

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok, az üzemen belüli építmények, a szőlő-feldolgozási tevékenység, valamint a bor-, pezsgő-, illetve habzó borkészítési technológia (beleértve: kiszerelés, raktározás) energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely energiafogyasztását.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Telepi infrastruktúra fejlesztése (pl. kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése);
 • Ingatlan vásárlása;
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével;
 • Bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály), a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével;
 • Fahordó vásárlása.

Az elszámolható költségek mértéke:

Költségtípus

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) / maximális támogatási

összeg (Ft)

Általános költségek és immateriális javak költségei:

 

 • közbeszerzési eljárások lefolytatása
 • tájékoztatás, nyilvánosság
 • műszaki ellenőri szolgáltatás
 • könyvvizsgálat
 • projektmenedzsment

5%

 

1%

0,5%

1%

0,5%

2,5%

Ingatlan vásárlás

2%

Telepi infrastruktúra fejlesztése 15%
Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése 3%
Bortároló tartálykapacitás bővítése 20%
Fahordó vásárlása 10 000 000 Ft

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

 • A támogatást igénylőknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg, illetve az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező.
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező.
 • Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt.
 • Az energiahatékonyság javítását célzó célterület keretében megvalósuló tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. A 10%-os hatékonyságjavulást az alábbiak szerint szükséges igazolni
 • Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot illetve a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

 • Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
  • a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
  • a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
 • Termelői csoport és termelői szervezet az alábbi feltétel teljesülése esetén jogosult támogatásra:

a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia.

 

 • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
  • a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
  • a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

2016. szeptember 12-től 2018. szeptember 11-ig, illetve forráskimerülésig.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. november 11.
 •  2016. december 12.
 •  2017. március 13.
 •  2017. június 12.
 •  2017. szeptember 12.
 •  2017. december 12.
 •  2018. március 12.
 •  2018. június 12.
 •  2018. szeptember 11.