Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16

 • Mire pályázhat?:          Gyakornokok foglalkoztatása
 • Támogatás összege:   min. 1 900 000 Ft - max. 30 000 000 Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között, illetve forráskimerülésig.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

I. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Gyakornokok foglalkoztatása: célcsoporttag foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben. (Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatásával is teljesül a tevékenység.)

b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység: A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5-16 kiemelt projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.

c) Adminisztrációs tevékenység : gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása.

d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.

Az a)-d) pontokban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak.


II. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.

b) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése.

c) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.

d) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.

Az I. a) – d) tevékenységhez kapcsolódóan támogatható II. b) és/vagy a II. c) tevékenység.

Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a I. b) – d) tevékenységhez kapcsolódóan támogatható a II. a) és/vagy b) és/vagy c) és/vagy d) tevékenység.

CÉLCSOPORTTAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK:

A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:

 • 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben6 szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
 • a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően,
 • a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás.

PÁLYÁZÓK KÖRE:                       

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azon vállalkozások, amelyek

 • rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy
 • azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

 • Egy gyakornok havi munkabérére elszámolható összeg legalább bruttó 129.000 forint (mindenkori garantált bérminimum), de legfeljebb bruttó 200 000 forint, legfeljebb 9 hónapig.
 • Vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében a támogatás mértéke kapcsolattartónként maximum havi bruttó 75.000 Ft legfeljebb 15 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását (ide nem értve a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamát) nem meghaladó időtartamra.
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség gyakornokonként legfeljebb 300.000 forint erejéig számolható el.
 • A Támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatásból foglalkoztatottak munkaviszonyát a támogatott foglalkoztatási időszakot (9 hónap) követően a támogatott foglalkoztatás időtartamának feléig, legalább 4,5 hónapig fenntartja.
 • A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt fenntartását.