Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16

 • Mire pályázhat?:          Programok megvalósítása, szolgáltatás-fejlesztések megvalósítása
 • Támogatás összege:   min. 100 millió Ft – max. 500 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        Még nem ismert

A pályázat célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi
cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken,
településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti
értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és
képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő
erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 14.108.573.225 Ft
Támogatás összege: min. 100 millió Ft – max. 500 millió Ft
Támogatott projektek száma: 30-141 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időtartama: min. 24 hónap – max. 48 hónap

* Teljes lakónépesség (a megvalósításra kerülő projekt által elért, a megvalósításba bevont települések
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők, fő)
4.000-20.000 fő  A támogatás maximális összege: 250 000 000 Ft
20.000 fő felett  A támogatás maximális összege: 500 000 000 Ft

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

I. A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

 • A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző
  programok megvalósítása:
  • Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott
   szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása.
  • Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv megvalósítása.
 • A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának
  javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése:
  • Egészségtudatosság és egészségi állapot fejlesztése.
  • A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni
   fejlesztési terv alapján.
  • A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való
   részesedésének elősegítése.
 • A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
  • Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek.
  • Fiatalok közösségépítése.
  • Közösség egészségfejlesztése.
 • A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése,
  valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása:
  • A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatásfejlesztések
   programok megvalósítása.
 • A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. Projekt előkészítés

 • előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése;2. a szakembereket bevonó ágazatközi és a
 • lakosságot bevonó közösségi tervezési
  folyamat megvalósítása;
 • Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése;
 • szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, helyzetfeltárás;
 • közbeszerzés előkészítése.

II. Projekt menedzsment

III. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

IV. Könyvvizsgálat

V. Horizontális szempontok érvényesítése

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. Beruházások

Projektműködést támogató átalakítás vagy felújítás, valamint eszközök biztosítása – kizárólag
részletesen alátámasztott állapotfelmérés és szükséglet-bemutatás alapján támogatható.
Kizárólag nem engedély köteles átalakítás, felújítás tervezhető.

Az önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó,
kiegészítő, választható tevékenységek:

 • A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerőpiaci
  eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének
  elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása.
 • A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése.
 • A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos
  értékközvetítés támogatása.
 • A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
 • A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen
  keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés
  szervezése.

A felmérések, fejlesztési tervek elkészítésének költsége nem haladhatja meg a projektben
elnyert támogatás 2 %- át.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
Nem támogathatók a kedvezményezett járásokban megvalósuló projektek.
Nem támogathatóak a megyei jogú városok területén megvalósuló projektek.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Támogatást igénylő lehet:

 • Települési önkormányzat (GFO 321).
 • Kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzat többségi tulajdonában
  álló nonprofit szervezet, vagy többségi települési önkormányzati befolyással bíró
  nonprofit szervezet.

Konzorciumi partnerként bevonhatók az alábbi GFO kóddal ellátott szervezetek:

GFO 121; 321; 322; 327; 328; 351; 352; 353; 371; 372; 373; 516; 517; 521; 525; 526; 528; 529;
551; 552; 561; 562; 563; 569; 572; 573; 575; 576; 591; 599 valamint közfinanszírozott
egészségügyi szolgáltatók.

Egy konzorciumban legalább 5 települési önkormányzatnak kell részt vennie, a konzorciumi
partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint 10.

A megvalósításba bevont települések közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők – ide
nem értve a megyei jogú városok közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezőket – száma
összesen legalább 4.000 fő.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

Még nem ismert.