Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása EFOP-3.1.9-16

 • Mire pályázhat?:          Pedagógiai gyakorlat megvalósítása
 • Támogatás összege:   min. 20 millió Ft – max. 40 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        2017. február 1. napjától 2019. február 1. napjáig

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 600 millió Ft
Támogatás összege: min. 20 millió Ft – max. 40 millió Ft*
Támogatott projektek száma: 37-75 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időtartama: min. 24 hónap – max. 48 hónap

*A programba bevont tanulók számától függően:

 • 20 fő esetén legfeljebb 25 millió Ft
 • 21-22fő esetén legfeljebb 27,5 millió Ft
 • 23-24 fő esetén legfeljebb 30 millió Ft
 • 24-26 fő esetén legfeljebb 32,5 millió Ft
 • 27-28 fő esetén legfeljebb 35 millió Ft
 • 29-31 fő esetén legfeljebb 38 millió Ft
 • legalább 32 fő bevonásától maximum 40 millió Ft

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA:

1. Egyéni tanulói igényekre reagáló, (intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködések eredményeképp megvalósuló) rugalmas tanulási útvonalakat biztosító személyközpontú, pedagógiai gyakorlat megvalósítása

 • egyéni tanulói igényeknek megfelelő előrehaladás biztosítása,
 • szöveges értékelés
 • egyéni fejlesztés
 • mentori rendszer működtetése
 • tanulói mikrocsoportos nevelés-oktatás
 • rugalmas vizsgáztatás
 • csoportok és intézmények közötti átmenetek kialakítása

2. A pedagógiai program, intézményi dokumentáció átdolgozása (a projektidőszak végéig) mely tükrözi az adott iskola által kifejlesztett, az egyéni tanulói igényekre reagáló újszerű tanulási útvonalat biztosító gyakorlat működtetését.

3. A különböző tanulási formákat, az aktív tanulást és önálló ismeretszerzést támogató, pszichoszociálisan támogató és vonzó tanulási környezet kialakítása.

4. Egyéni szükségletekből kiinduló fejlesztés megvalósítása egyéni fejlesztési terv mentén, előrehaladási napló vezetésével:

 • egyéni fejlesztési terv elkészítése, előrehaladási napló vezetése az alábbi tevékenységek mentén,
 • tanulási motivációt felkeltő, erősítő tevékenységek megvalósítása,
 • tanuláshoz, munkavállaláshoz szükséges alapkompetenciák, fejlesztése (szövegértés, szövegalkotás, a kommunikáció, matematikai kompetenciák, logika),
 • a konstruktív életvezetéshez, mindennapi élethez, a társadalomba történő sikeres beilleszkedéshez szükséges alapkompetenciák (life skills) fejlesztése személyiségfejlesztés, ennek érdekében támogató szolgáltatások biztosítása,
 • önismeret pedagógiai módszerekkel történő fejlesztése, pozitív jövőkép kialakítása, a szociális kompetenciák fejlesztése,
 • az önálló tanulás készségének, technikáinak kialakítása, fejlesztése minden tanuló esetében,
 • digitális kompetenciák fejlesztése és az ehhez kapcsolódó vizsga letétele (pl: ECDL képzés, IKT alaptanfolyam),
 • idegen nyelvi készségek fejlesztése, igény szerint a nyelvvizsga megszerzésének támogatása,
 • egyéni igényekhez és felkészültséghez, állapothoz igazított, differenciált tanulási tartalmak és eszközök alkalmazása,
 • a bevont tanulók intézményesített és egyéni kapcsolatrendszerének bővítése.

5. Életpálya-építés

 • a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése (pl. drámapedagógiai foglalkozás, mentálhigiénés szakember alkalmazása, iskolai szociális munkás foglalkoztatása, pályatanácsadó, pszichológus)
 • pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése
 • az iskolarendszerben és iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben rejlő lehetőségek megismerését segítő tevékenységek
 • felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok stb. látogatása, velük való kapcsolatfelvétel
 • szerepmodellek bemutatása, bevonása (hasonló helyzetből érkező diplomások, egyetemisták, önmagukat nehéz helyzetből felküzdő sikeres emberek)
 • pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel, potenciális munkaadókkal szervezett programok (pl. nyílt nap, gyakornoki program, üzemlátogatások)
 • álláskereséshez szükséges készségek, képességek fejlesztése (önéletrajz, motivációs levél készítés, interjú szimulálása, stb.)

6. Közösségfejlesztés, tanórán kívüli kulturális szabadidős programok biztosítása, klubtevékenységek megvalósítása (kommunikációs és szociális képességek fejlesztése, személyiség gazdagítása, közvetlen hátránykompenzálás).

7. A pedagógiai munkát támogató tevékenységek:

 • esetkezelő csoport(ok) működtetése,
 • a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok, további szakmai megvalósítók, szupervíziója, mentálhigiénés támogatása, felkészítése,
 • be-és kimeneti mérések elvégzése, összevetése és kiértékelése, melyhez az EFOP-3.1.7-16 „Esélyteremtést a köznevelésben” című kiemelt projekt módszertani támogatást nyújt,
 • belső minőségbiztosítási rendszer kidolgozása (külön a diákok, külön a pedagógusok munkájára vonatkozóan), belső minőségbiztosítási rendszer kidolgozásáért, működtetéséért felelős fejlesztés-minőségbiztosítás munkacsoport működtetése,
 • második esély program intézményi szintű mérés-értékelése,
 • belső tematikus munkacsoportok működtetése,
 • belső minőségbiztosítási rendszer kidolgozásáért, működtetéséért felelős fejlesztés-minőségbiztosítás munkacsoport létrehozása,
 • a célcsoport hozzáférésének biztosításáért, az intézményi és intézményen belüli átmenetek segítéséért, egyéni, rugalmas tanulási utak biztosításáért, munkacsoport,
 • személyközpontú, differenciált, korszerű tanulásszervezést, pedagógiai gyakorlatot támogató módszertani munkacsoport,
 • konstruktív életvezetés, a társadalomba történő sikeres beilleszkedés, munkaerő-piaci esélyek növelését, pályaorientációt segítő munkacsoport,
 • egyéni fejlesztésért felelős munkacsoport,
 • mentorok munkacsoportja, mely a mentorrendszer működtetését tervezi, fejleszti.

8. Nyílt napok, nyitott programok szervezése tanévenként legalább két alkalommal (programon kívüli személyek bevonásával).

9. Együttműködés a projekt megvalósítása során:

 • az EFOP 3.1.7. Esélyteremtés a köznevelésben kiemelt projekttel történő együttműködés írásbeli megállapodás keretében „a pedagógiai munkát segítő tevékenységek” (7. tevékenységcsoport) megvalósítása illetve adatszolgáltatás terén,
 • az intézményes pedagógiai szakmai szolgáltató szektor szakembereivel,
 • szülőkkel történő partneri viszony kialakítása,
 • munkaügyi központokkal, potenciális munkaadókkal.

10. Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés

 • Tudásmegosztás, horizontális tanulást elősegítő tevékenységek megvalósítása a második esély programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel/intézményekkel.
 • Horizontális együttműködést, tapasztalatcserét elősegítő tevékenységek további, szakmai fejlődés szempontjából releváns. A projekt időtartama alatt legalább három alkalommal.

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

1. Életpálya-építés keretein belül:

 • tájékoztatás nyújtása a tanulók számára releváns támogatási rendszerekről, ingyenes képzési lehetőségekről, pályázatokról.

2. Pedagógiai munkát támogató tevékenységek:

 • pedagógiai munkát, a tanuló egyéni fejlődését, iskolai átmenetek kezelését segítő egyéb szakember alkalmazása a programban,
 • tutori rendszer működtetése,
 • mérésekhez mérés-értékelési szakértő bevonása.

3. Együttműködés a projekt megvalósítása során:

 • szociális és gyermekjóléti intézményekkel, kulturális intézményekkel, helyi civil szereplőkkel, települési nemzetiségi önkormányzatokkal,
 • tanodákkal,
 • önkéntesek bevonása,
 • felsőoktatási intézményekkel (pl.:önkéntesek bevonása, pedagógusjelöltek és egyéb segítő szakmákat tanulók részére gyakorlati hely biztosítása).

4. Kapacitásfejlesztés:

 • A szakmai megvalósítók felkészítése a második esély program megvalósítására, a résztvevő pedagógusok és további megvalósítók a program megvalósításához szorosan kapcsolódó akkreditált továbbképzés(ek)en, és akkreditációt nem igénylő felkészítőkön való részvétele.
 • A választott továbbképzést és annak a támogatási kérelemhez való kapcsolódását a támogatást igénylőnek indokolnia kell.
 • Második esély program megvalósításához szükséges, rugalmasságot, kooperativitást, innovativitást, önreflexiót támogató módszertani és szervezeti átalakulást segítő tevékenységek.

A tevékenység megvalósítása esetén a vezetői coaching elem kötelező.

5. A fiatalok életszükségleteire reagáló támogatási rendszer kialakítása (például utazási költségek, ösztönzőrendszer, kulturális, sport és szabadidős programokon történő részvétel támogatása).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

 • Szakmai terv elkészítése;
 • Közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása (amennyiben releváns);
 • Felkészítő tevékenység;
 • A leendő tanulók toborzása, találkozók szervezése a Második esély sztenderd alapján;
 • A megvalósításban részt vevő pedagógus csoport létrehozása, közösségépítése;
 • A projekt megvalósítását, illetve az iskolai tanév indítását megelőzően a tantestület pedagógiai módszertani stratégiájának kidolgozása, felkészülés az iskolai tanévre.
 • Együttműködési lehetőségek feltárása.

II. PROJEKTMENEDZSMENT

III. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

IV. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. Felkészítő tevékenység:

 • A szakmai megvalósítók felkészítése a második esély program megvalósítására, a programhoz szorosan kapcsolódó akkreditált képzéseken és akkreditációt nem igénylő felkészítőkön való részvétel.
 • Mentálhigiénés/pszichológus/szociálismunkás/szakemberek alkalmazása a tanulótoborzási tevékenység során.
 • Szakértői segítség igénybevétele a tantestület részére a program megvalósítását, illetve az iskolai tanév indítását megelőzően a résztvevő pedagógusok által közösen elkészítendő fejlesztési stratégia kidolgozásához, az iskolai tanévre történő felkészüléshez. A fejlesztési stratégia eredményei az intézmény pedagógiai programjába legkésőbb a projekt lezárásáig beépítendőek.

2. projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése:

 • Taneszközök, tankönyvek, képességfejlesztő, szemléltető eszközök
 • Laptop, scanner, monitor, nyomtató, projektor, asztali számítógép, indokolt esetben egyéb IKT eszköz, projekthez szorosan kapcsolódó beszerzések
 • Tanulók szociális hátrányából fakadóan szükséges eszközök biztosítása (pl. taneszköz, tanulást segítő egyéb eszközök, stb.)

3. Belső tudásmegosztó elektronikus felület, módszertani eszköztár és feladatbank létrehozása, fejlesztése, bővítése.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak a kevésbé fejlett régiókban történhet. Kivételt képez ez alól az esetleges tanulmányutakon, tapasztalatcseréken, konzultációkon, egyeztetéseken, konferenciákon, szabadidős tevékenységeken való részvétel.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Kérelmet nyújthatnak be köznevelési intézmények fenntartói:

 1. Központi költségvetési szerv: GFO-kód: 312
 2. Bevett egyház: GFO-kód: 551
 3. Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 552
 4. Elsődlegesen vallási tevékenységet végző beslő egyházi jogi személy: GFO-kód: 555
 5. Egyházi szervezet: GFO-kód: 559
 6. f). Egyházi szervezet: GFO-kód: 559
 7. Közalapítvány önálló intézménye, Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO-kód: 562, 563
 8. KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaságok: GFO-kód: 572

 

 1. A) a 2011. évi CXC köznevelési törvény 7. § (1) szerinti köznevelési intézmény: gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola; B) A 2011. évi CXC köznevelési törvény 20. § (1) szerinti többcélú intézmények közül az alábbiak:
 • egységes iskola vagy összetett iskola, amennyiben az A) pontban meghatározott intézményegysége van;
 • közös igazgatású köznevelési intézmény, amennyiben az A) pontban meghatározott intézményegysége van;
 • a szakképzési törvény szerinti szakképzési centrum amennyiben az A) pontban meghatározott intézményegysége van.

Többcélú intézmények estében csak az A) pontban szereplő intézményegységekre vonatkozóan nyújtható be támogatási kérelem.

Egy fenntartó egy feladat-ellátási helyre több támogatási kérelmet nem nyújthat be. Egy támogatási kérelem keretén belül maximum 3 feladat-ellátási helyre nyújtható be támogatási kérelem.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 1. napjától 2019. február 1. napjáig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • február 1.- 2017. március 2.
 • március 9- 2017. április 10.
 • április 17. – 2017. szeptember 15.
 • szeptember 22. – 2018. február 28.
 • március 07. – 2018. szeptember 10.

2018. szeptember 17. – 2019. február 1.