Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16

 • Mire pályázhat?:          Iskolán, óvodán kívüli foglalkozások megvalósítása
 • Támogatás összege:   min. 5 millió Ft – max. 30 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        2016. október 31-től 2018. október 31-ig lehetséges

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 5 Mrd Ft
Támogatás összege: min. 5 millió Ft – max. 30 millió Ft
Támogatott projektek száma: 167-1000 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időtartama: 18, 24, 30 vagy 36 hónap

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítását támogató, a kínálatot gazdagító tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális (és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt) tevékenységek kidolgozása és megvalósítása támogatható.

A támogatható nem formális, informális foglalkoztatási formák a következők lehetnek:

 • szakkör, foglalkozássorozat,
 • kulturális óra (pl. múzeumi óra, könyvtári óra),
 • tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport,
 • tábor,
 • versenyek, vetélkedők,
 • műhely- és klubfoglalkozás,
 • témanap, témahét,
 • művészeti csoport.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

Projekt előkészítés:

 • Projekt indítását megalapozó szakmai tevékenységek:
  • A programokhoz kapcsolódó előzetes igényfelmérés
  • Szakmai terv elkészítése
  • Együttműködési megállapodás kötése nevelési-oktatási intézményekkel

Projekt menedzsment

Horizontális követelmények

Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Eszközbeszerzés

A foglalkozáshoz szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök beszerzése, amennyiben nem áll rendelkezésre. Támogatási kérelmenként legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-áig. A foglalkozáshoz szükséges anyagköltségek nem értendők bele. Infokommunikációs eszközök közül a projekt keretében kizárólag számítógép, vagy laptop szerezhető be.

ELVÁRÁSOK:

 • együttműködési megállapodás kötése (minimum 5 db) a nevelési-oktatási intézményekkel:
  • legalább egy, de legfeljebb az együttműködési megállapodások 25 %-a óvoda (levéltárak esetében nem kötelező)
 • szakmai terv készítése, javasolt terjedelem: 10 oldal.
 • projektmenedzser és pénzügyi vezető, valamint szakmai vezető alkalmazása
 • nevelési-oktatási intézményenként hat havonta legalább egy tevékenység megvalósítása (foglalkozások, táborok, stb.)
 • elkülönített pénzforgalmi számla (alszámla) nyitása, kivéve azon szevezetek, akiknek a MÁK vezeti, és az EU-s programok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát.

SZÁMSZERŰSÍTETT SZAKMAI ELVÁRÁSOK:

 • a bevont hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és gyerekek aránya az összesen bevontakhoz viszonyítva minimum 20 %.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A támogatást igénylőnek a kevésbé fejlett régióban kell székhellyel vagy telephellyel rendelkeznie, továbbá a tevékenységek csak kevésbé fejlett régióban valósíthatók meg. Kizárólag kevésbé fejlett régióbeli nevelési-oktatási intézménnyel köthető együttműködési megállapodás.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Támogatást igénylő lehet:

 • közművelődési intézmény vagy fenntartója,
 • közmvelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat,
 • közművelődési megállapodással rendelkező közművelődési intézményt vagy közművelődési közösségi színteret fenntartó, működtető szervezet,
 • népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói,
 • az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat,
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 39. § (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartók,
 • az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közlevéltárként vagy magánlevéltárként bejegyzett levéltárak,
 • az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek.

GFO kódok szerint az alábbiak:

 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 321 Helyi önkormányzat
 • 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 342 Köztestületi költségvetési szerv
 • 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
 • 529 Egyéb egyesület
 • 551 Bevett egyház
 • 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • 559 Egyéb egyházi szervezet
 • 561 Közalapítvány
 • 562 Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • 735 Művészeti alkotóközösség
 • 736 Közhasznú társaság

A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, amennyiben a konzorciumi partnerek egyenként is megfelelnek a támogatást igénylők körének. A konzorciumi partnerek száma legfeljebb három lehet.

Egy intézmény/szervezet vagy fenntartója mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet részt támogatást igénylő vagy konzorciumi partner minőségben.

 A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:

 1. 5 db együttműködő partner bevonása esetén: 5-10 millió Ft.
 2. 6-11 db együttműködő partner bevonása esetén: 5-25 millió Ft.
 3. 12 vagy több együttműködő partner bevonása esetén: 5-30 millió Ft.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. október 31-től 2018. október 31-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. október 31. – 2016. november 29.
 • 2016. december 6. – április 28.
 • 2017. május 6. – 2018. október 3