Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása EFOP-3.1.10-17

 • Mire pályázhat?:          Pedagógiai programok megvalósítása
 • Támogatás összege:   min. 20 millió Ft – max. 30 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        2017. február 1. napjától 2019. február 1. napjáig

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 820 millió Ft
Támogatás összege: min. 20 millió Ft – max. 30 millió Ft*
Támogatott projektek száma: 116-175 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időtartama: max. 36 hónap

*A programba bevont tanulók számától függően:

 • 15 fő esetén legfeljebb 20 millió Ft
 • 16-18 fő esetén legfeljebb 21,6 millió Ft
 • 19-21 fő esetén legfeljebb 25,2 millió Ft
 • legalább 25 fő bevonásával maximum 30 millió Ft

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA:

1. Befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás segítése:

 • A célcsoportba tartozó tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazása.
 • Pedagógiai program átdolgozása, mely tükrözi az adott köznevelési intézmény által kifejlesztett, az egyéni tanulói igényekre reagáló újszerű tanulási útvonalat biztosító gyakorlat működtetését.
 • A program megvalósításához szorosan kapcsolódó, a TÁMOP-3.3.13-13/1 Eötvös József program kiemelt projekt keretében kidolgozásra került akkreditált módszertani pedagógus továbbképzéseken való részvétel (fejlesztő tanár, mentor). Legalább egy képzésen való részvétel kötelező a projekt megvalósítási időszak alatt.
 • Intézmények közti kapcsolatok megerősítése: Intézmények közötti horizontális tanuláshoz kapcsolódó tevékenységek (pl. hospitáció, intézmény- és óralátogatások – akár abban az általános iskolában, amelyben a tanuló tanult).
 • Hálózati tanulás erősítése érdekében kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása a jelen felhívásban nyertes köznevelési intézményekkel, workshopok szervezése.

2. Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében (a tanuló egyéni fejlesztési tervében meghatározottak szerinti tantárgyak, eredmények felülvizsgálata legalább negyedévenként):

 • Tanulók mentorálása.
 • Bemeneti kompetencia- vagy részképesség-mérés elvégzése, majd azon alapuló egyéni fejlesztési tervek készítése és az abban meghatározott feladatok mentén az előrehaladás rendszeres értékelése a fejlesztésben résztvevő tanulók vonatkozásában egyéni haladási naplók keretében.
 • Bemeneti mérés-értékelés elkészítése vagy elkészíttetése.
 • Alapkészség-fejlesztés, tantárgyi fejlesztés (köznevelési intézményben oktatott tantárgyak tekintetében), részképesség, kompetencia-fejlesztés (pl. szövegértés, szövegalkotás, matematikai, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése és/vagy IKT kompetenciák fejlesztése, tanulás tanítása, önismeret, önértékelés, szociális kompetenciák) szükség esetén külső szaktanár bevonásával.

3. Igazolatlan hiányzások számának csökkentése a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók körében:

 • Családdal való rendszeres kapcsolattartás, szoros együttműködés a szülőkkel a motiváció erősítése, a pozitív jövőkép kialakítása érdekében.

4. Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása:

 • Közösségépítő és kapcsolatépítést elősegítő tevékenységek szervezése diákoknak: Intézményen kívüli szereplők (pl. példaképek, munkaerő-piaci szereplők, nehéz helyzetből magukat felküzdő személyek, roma nemzetiségi civil szervezetek, felsőoktatásban tanuló hallgatók, stb.) bevonása, illetve intézményi nyílt napokon, információs napokon történő részvétel.
 • A szülők bevonása, aktív részvételének ösztönzése, közösségi rendezvények szervezésével a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítása; a szülők aktív bevonása a gyermekük felsőoktatási intézményének, OKJ-s képzésének választásába.
 • A felsőoktatásba való továbbtanulást támogató tevékenységek sikeres érettségi vizsga megszerzését támogató tevékenységek (pedagógiai, szaktárgyi többlettevékenység a kötelező óraszámon felül) felsőoktatási intézmény által szervezett nyílt napon való részvétel.
 • A célcsoport számára a tanulói közösség építését segítő tevékenység (pl: irodalmi est, filmklub, sportkör, szakkör, kirándulás stb.).
 • Pályaorientációs programok megvalósítása, együttműködés kialakítása potenciális munkáltatókkal a tanulók ismeretszerzése érdekében (pl. munkaügyi központ által szervezett pályakezdő fiatalok részére szervezett tájékoztató napokon való részvétel).

5. További tevékenységek:

 • Pedagógusok, mentorok felkészítése, szupervizionálása, rendszeres esetmegbeszélések a tanulók fejlesztésében részt vevő mentorok, pedagógusok és szükség szerint szakemberek részvételével.
 • A projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámolók közzététele az intézmény internetes oldalán (minimum két alkalommal, egyszer a projekt megvalósítása során majd a projekt fizikai befejezésekor).
 • A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás támogatása a projektben részt vevő tanulók részére: a nyelvtanulás, minden bevont tanuló számára kötelező a projekt teljes futamideje alatt. Válaszható bármely európai nyelv. A nyelvórákról jelenléti ívet szükséges vezetni, egy órán maximum 12 tanuló vehet részt. A nyelvórákat, minimum heti egy alkalommal (délután) 60 percben kell megtervezni és megtartani.

Választható önállóan támogatható tevékenységek

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

 • Együttműködő partnerek felkutatása és együttműködés kereteinek kialakítása és fenntartása a tanulók fejlődése, kapcsolati hálójának bővítése, életpálya-építése, az intézmény esélyteremtő funkciójának erősítése érdekében.
 • Tanodával történő kapcsolattartás a célcsoport bevonási lehetőségét érintően, elsősorban a azonos településen működő, ennek hiányában a legközelebb található tanodával.
 • A pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (pedagógiai asszisztens) és/vagy az eredményes tanulmányi előrehaladás elősegítése érdekében fejlesztő pedagógus, mentorok kötelezően finanszírozott létszám-, illetve foglalkoztatási időkereten felül történő alkalmazása legfeljebb a projekt fizikai zárásának időpontjáig.
 • A tanuló bevonása az iskola diákönkormányzatának tevékenységébe, nemzetiségi tanuló esetében a nemzetiségének megfelelő nemzetiségi önkormányzattal való kapcsolattartás megerősítése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

 • Előzetes igényfelmérés
 • Szakmai Terv elkészítése
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása

II. PROJEKTMENEDZSMENT

III. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

IV. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA, INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉS ÉS ESZKÖZBESZERZÉS

 • Tanulóbarát környezet kialakítása céljából, egy szoba berendezése. (Tanári szoba berendezése a projekt keretében nem valósulhat meg.)
 • A tantárgyi fejlesztéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak a kevésbé fejlett régiókban történhet. Kivételt képez ez alól az esetleges tanulmányutakon, tapasztalatcseréken, konzultációkon, egyeztetéseken, konferenciákon, szabadidős tevékenységeken való részvétel.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

A konstrukció keretében a program megvalósítói az alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói lehetnek:

 1. gimnázium,
 2. szakgimnázium,
 3. szakközépiskola,
 4. kollégium, továbbá
 5. többcélú intézmény közül az alábbiak:
  1. egységes iskola, vagy összetett iskola,
  2. közös igazgatású köznevelési intézmény.

Egy tanuló kizárólag egy támogatási kérelem keretében kerülhet bevonásra.

Kollégium fenntartója csak abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, ha a támogatást igénylői körben feltűntetett köznevelési intézmények tanulóit vonja be a projekt megvalósításába.

Egy fenntartó több támogatási kérelmet nyújthat be, de egy feladatellátási helyre vonatkozóan csak egy támogatási kérelem nyújtható be.

Jelen felhívás keretében az Nkt. szerinti azon nevelési, oktatási intézmények vonatkozásában nyújtható be támogatási kérelem, amelyek az alábbi szervezetek fenntartásában állnak:

 1. Központi költségvetési szerv: GFO 312
 2. Központi költségvetési irányító szerv: GFO 311
 3. Egyházi szervezet technikai kód: GFO 559
 4. Közalapítvány: GFO 561
 5. Egyéb alapítvány: GFO 569
 6. Egyházi fenntartó: GFO 552
 7. Bevett egyház: GFO-kód: 551
 8. Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 555
 9. Egyesület, alapítvány: GFO 562, 563
 10. KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság: GFO 572

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 1. napjától 2019. február 1. napjáig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • február 01. – 2017. március 01.
 • március 08. – 2017. május 08.
 • május 15. – 2017. szeptember 15.
 • szeptember 22. – 2018. február 22.
 • március 01. – 2018. augusztus 01.
 • augusztus 08. – 2019. február 01.