Kérdése lenne? Keressen minket! Telefon: +36 (46) 505 266 Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1-7. C épület 1/4

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése EFOP-3.2.9-16

 • Mire pályázhat?:          Szolgáltatások létrehozása, szakemberek alkalmazása
 • Támogatás összege:   min. 18 millió Ft – max. 40 millió Ft
 • Támogatás mértéke:   100%
 • Beadási határidő:        2016. év 09. hó 12-től 2018. év 09. hó 12-ig

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 1,7 Mrd Ft
Támogatás összege: min. 18 millió Ft – max. 40 millió Ft
Támogatott projektek száma: 42-94 db
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időtartama: max. 18 hónap

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

1. Szükségletekhez igazodó szolgáltatási terv tartalmának kialakítása részcél keretében

 • A szükségletfelméréshez kapcsolódóan elkészített szolgáltatási terv a konkrét
  feladatellátás során felülvizsgálatra kerül: a projekt megkezdését követő 3
  hónapon belül.
 • A szolgáltatási terv kibővülhet a célcsoport speciális igényeinek megfelelően
  további szakmai tevékenységekkel.

2. Kompetens szakemberek bevonása az óvodai- iskolai szociális segítésbe, készségeik,
kompetenciáik fejlesztése helyi szinten:

 • szociális segítők kiválasztása, alkalmazása
 • esetmegbeszélés a helyi szakemberek számára
 • a szociális segítést végző szakemberek szupervíziója

3. Óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés eszköztárának kialakítása és
megjelenítése (egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek keretében) részcél
keretében:

 • Tanácsadás keretein belül;
  • szülőknek gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, óvodában jelentkező problémák kapcsán, gyermek eltérő fejlődésével kapcsolatban;
  • információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, ügyintézésben való segítségnyújtás, pályaorientációs tanácsadás;
  • közvetítés a szülő és az óvodapedagógus, pedagógus közötti konfliktusban, részvétel a pedagógus és a szülő közötti megbeszélésen;
  • közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez;
  • pedagógus konzultációs lehetőség biztosítása;
  • krízisintervenció;
  • tanulók számára nyújtott egyéni tanácsadás, információnyújtás;
  • a probléma megoldásában való segítségnyújtás, egyéni tanácsadás a gyermekek, fiatalok számára.
 • Csoportban végzett munka keretein belül;
  • gyermek megfigyelése csoporthelyzetben;
  • szülőcsoportok szervezése, vezetése;
  • csoportfoglalkozás megtartása gyermekek, fiatalok számára (társas kapcsolataik építésének vagy fejlődésének elősegítése, prevenciós tevékenység végzése);
  • kommunikációs kompetencia fejlesztésének támogatása
  • az óvodai és iskolai, valamint kollégiumi csoportban jelentkező nehézségek problémák kezelésének, megoldásának támogatása;
  • szabadidős programok, kirándulások szervezése gyermekek és szüleik számára.
 • Közösségi munka keretein belül:
  • együttműködés kialakítása az intézmény más segítő szakembereivel (team);
  • együttműködés a partner intézményekkel;
  • részvétel a nevelőtestületi ülésen, köznevelési intézmény által szervezett rendezvényeken, projektekben stb.;
  • részvétel a szülői értekezleteken, tanácsadás a szülői értekezlet megszervezésben;
  • együttműködés az köznevelési intézményen belül működő szülői szervezettel;
  • iskolaorientált közösségi munka megszervezése.
 • Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása – gyermekvédelmi tevékenységek
  koordinálása
  • a gyermekvédelmi feladatok ellátásának fejlesztése;ł
  • jelzőrendszeri tagként a gyermekvédelmi feladatok koordinálása;
  • delegálás (a szociális segítő kompetenciáján túlnyúló eseteket a család- és gyermekjóléti szolgáltatás szakemberei, vagy más szolgáltatások, szakemberek felé közvetíti).

Ezen részcél keretében meghatározott 1-4. pontok megvalósítása projekt szinten kötelező,
súlyozva a köznevelési intézményekben megjelenő problémák és szükségletek alapján. A
tevékenységi lista tartalmából (szolgáltatási palettából) az elért gyermekek, fiatalok egyéni
szükségletei alapján kerülnek kiválasztásra az adekvát tevékenységek, figyelembe véve
életkoruknak megfelelő készségeiket, képességeiket, azok fejlesztési irányait.

4. Szakmai együttműködés rendszerének kialakítása a család- és gyermekjóléti központok
és a köznevelési intézmények között (szervezeti keretek, eljárásrend, dokumentáció)
részcél keretében:

 • Kapcsolattartás az intézmény más segítő szakembereivel (team), társszakmák
  segítő szakembereivel.
 • Együttműködés a szülőkkel; a pedagógusokkal, az iskola vezetésével.
 • Együttműködés kialakítása a többi iskolai szociális segítő szakemberrel.

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

1. Intézményi esettanulmány készítése, és/vagy dinamikai elemzése;

2. Szociális térkép készítése;

3. Az esetkezelés, tanácsadás keretein belül szülő delegálása szakszolgálatokhoz,
szolgáltatások szervezése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

II. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

 • Szükségletfelmérés.
 • A szükségletfelmérés alapján szükséges kidolgozni a helyi szükségletekre épülő
  szolgáltatási tervet.
 • Szakmai terv készítése.
 • A szakmai terv részeként szolgáltatási terv készítése.
 • Közbeszerzési eljárások előkészítése, feltételes közbeszerzések lebonyolítása.

III. PROJEKTMENEDZSMENT

III. BERUHÁZÁS, ESZKÖZBESZERZÉS

IV. KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG

V. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG

Együttműködés az óvodai és iskolai szociális segítés országos szakmai támogatójával:
együttműködés az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai főosztályaival, valamint az
EFOP-1.9.4. pályázat keretein belül meghatározott szakemberekkel.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

 • Család-és gyermekjóléti központok (GFO 322)
 • Család-és gyermekjóléti központok által kiszerződött feladatellátó szolgáltatók, amelyek az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak:

563 –Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 –Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
569 –Egyéb alapítvány
572 –Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 –Nonprofit részvénytársaság
529 –Egyéb egyesület
551 –Bevett egyház
552 –Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 –Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 –Egyházi szervezet technikai kód

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Konzorciumban maximum 3 szomszédos járás család- és gyermekjóléti központjai vagy az
általuk kiszerződött szolgáltatók pályázhatnak együtt. Egy adott járás család- és gyermekjóléti
központja önállóan vagy csak egy konzorciumban nyújthat be támogatási kérelmet.
Konzorcium esetén a partnereknek legalább egy települést be kell vonnia a megvalósításba.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. év 09. hó 12. naptól 2018. év 09. hó 12. napig
lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:

 • 2016. szeptember 12 – 2016. október 24.
 • 2016. október 28. – 2016. november 10.
 • 2016. november 17. – 2016. december 30.